دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

Journal of Economic Geologyپوستر دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

مجله زمین شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد. این مجله با همـکاری انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران به زبان فارسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.
زمینـه های تخصصی نشریه عبارت است از:
زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی
زمین شناسی زیست محیطیمقالات پذیرش شده در دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی