فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

International Journal of Human Capital in Urban Managemenپوستر فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM) is an open access, peer-reviewed journal affiliated with Municipality of Tehran focusing on employment and allocation of human capital for urban management, including urban multidisciplinary themes such as human resources management, urban HSE, urban services, transportation and civil management. Presenting practical issues existing in urban management from the perspective of human capital, the journal publishes original research papers, reviews, case studies and short communication covering all aspects of urban management linking the theory with actual applications and providing rigorous, critical analysis of real cases with the objective of identifying best practices in the management of human capital. Submission and publication processing of accepted manuscripts are free of charge.مقالات پذیرش شده در فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری