فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

Journal of Management Studies and Accounting


پوستر فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه  های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری و علوم مرتبط می نماید.

هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است.  رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد.

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری