دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of Modern Medical Information Scienceپوستر دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان به صورت آنلاین منتشر می شود.

این مجله علمی ترویجی به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-مدیریت اطلاعات سلامت-انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامتمقالات پذیرش شده در دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین