فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

Journal innovation and creativity in the humanities


پوستر فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

محورهای تخصصی دریافت مقاله در فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی:

1- خلاقیت و نوآوری از جنبه‏ های روان‏شناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روان‏شناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)

2- خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی

3- روش‏ها و فنون خلاقیت و نوآوری، مهندسی خلاقیت و نوآوری

4- خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)

5- خلاقیت شناسی روان‏شناختی

6- خلاقیت شناسی پرورشی

7- خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی- مدیریت خلاقیت و نوآوری

8- خلاقیت شناسی کاربردی- مهندسی خلاقیت و نوآوری

9- خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی ...

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی