دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literatureپوستر دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی توسط دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم تهران) به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی مقاله می پذیرد.

 دوره اول این مجله از آغاز تا دی ماه 1358 به مدیرمسئولی زنده‌یاد نادر وزین‌پور در شش شماره منتشر شد.

و دوره دوم (دوره جدید)، پس از 14 سال، از تابستان سال 1372 به مدیرمسئولی غلامعلی فلاح قهرودی تاکنون چاپ و منتشر گردیده و به یاری ایزد منان در حال انتشار است.

مجله هزینه‌ای برای "انتشار" مقاله پس از پذیرش دریافت نمی‌کند.

 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی