دوفصلنامه علوم ادبی

دوفصلنامه علوم ادبی

literary science Journalپوستر دوفصلنامه علوم ادبی

دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ« داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿّﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮥ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ«، ﮔﺴﺘﺮش، ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮥ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﮥ »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ« اﺳﺖ. »ﻋﻠﻮم و داﻧﺶﻫﺎی ادﺑﯽ« از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه و ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه »ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ«، اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﭙﺮدازد، در ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺮﯾﺎت ادﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ازﯾﻨﺮو اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ﺑﺮآن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ادب دوﺳﺘﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد:

۱. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞِ اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﻼﻏﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
۲. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺟﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ. 
۳. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آﻫﻨﮓ ﺷﻌﺮ در آﺛﺎر ادﺑﯽ.
۴. ﻧﻘﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎب دﺳﺘﻮر اﻣﺮوز و ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
۵. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
۶. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
۷. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ، اﻧﻮاع ادﺑﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ، زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ادﺑﯿﺎت در ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ

 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه علوم ادبی