فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

Journal of Economic Modeling Research


پوستر فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

 مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی به موجب نامه شماره 63-4/11/3 مورخ 1389.4.28 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی را دریافت نموده است.

محورهای مجله عبارتند از:

مدل سازی تجربی و نظری اقتصادی
مدل سازی موضوعات خرد، کلان و بین بخشی اقتصادی

« یادآور می شود که مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی قبلاً دارای عنوان مجله علوم اقتصادی بوده است.»مقالات پذیرش شده در فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی