دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machineryپوستر دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

این نشریه در تمامی موضوعات مهندسی مکانیک بیوسیستم از قبیل طراحی ماشین‌های کشاورزی، ماشین‌های صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی، سوخت‌های جایگزین، مهندسی فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و اتوماسیون در کشاورزی و علوم وابسته مقاله منشر می‌کند.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی