پژوهشنامه حقوق اسلامی

پژوهشنامه حقوق اسلامی

Islamic law Research Journalپوستر پژوهشنامه حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی (معارف اسلامی و حقوق) به کوشش مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و دانشکده معارف اسلامی و حقوق این دانشگاه منتشر می شود. 

 به موجب نامه شماره 196191/3 و جلسه مورخ 22/9/91 کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 پاییز و زمستان 90 دارای امتیاز علمی  پژوهشی می‌باشد.

مقالات  این مجله محصول تلاش اساتید، پژوهش گران و دانشجویان نخبه حقوق است که از طریق تولید و پژوهش و یا برگرفته از پایان‌نامه می‌باشد(مقاله مأخوذ از پایان‌نامه، زیر نظر اساتید راهنما تهیه شده‌اند)، که پس از داوری توسط  اساتید منتشر می شوند.مقالات پذیرش شده در پژوهشنامه حقوق اسلامی