دوفصلنامه دانش سیاسی

دوفصلنامه دانش سیاسی

political knowledgeپوستر دوفصلنامه دانش سیاسی

دو فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی دانش سیاسی بر اساس مجوز شماره 4296/3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره 3 و به بعد  موفق به اخذ درجه علمی - پژوهشی گردیده است.کلیه حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.

این نشریه علمی پژوهشی با هدفهای زیر منتشر می شود.

الف: تبیین مزرها، ‌مبانی و کاربرد دانش سیاسی اسلامی

"دانش سیاسی" با اتکاء به دانش بومی سیاست در نظر دارد تا رویکردی میان رشته ای از سیاست را عرضه بدارد که در آن آموزه های دینی نقش موثری را ایفا می نمایند. بر این اساس، سیاست علمی بومی و مبتنی بر اصول اسلامی فهم و معرفی می گردد.

ب. نقد و نظریه پردازی

دانش سیاسی از ره گذر نقد و تحلیل نظریه های جاری در حوزه سیاست، سعی در ترسیم حوزه های نوین نظریه پردازی دارد تا از این طریق دیدگاه اسلامی ـ‌ایرانی مطرح و امکان استناد به آنها فراهم گردد. از این منظر دانش سیاسی، شرح و تحلیل دیدگاه های غیربومی را در اولویت نداشته و بجای آن نقد هدفمند را که به ارایه نظریه ای بدیل منتهی می شود،‌ دنبال می نماید.

ج. دانش کاربردی

دانشی سیاسی در کنار دو هدف بالا،‌ سعی دارد تا مسایل جاری سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی را مورد توجه قرار داده و از این طریق ضمن ورود به حوزه سیاست عملی، امکان آن را برای نویسندگان فراهم آورد تا برای مسایل سیاسی،‌ راه حل های بومی ارایه نمایند.

امید آن که دانش سیاسی با مساعدت جامعه علمی کشور، بتواند به اهداف عالی ترسیم شده از سوی دانشگاه امام صادق علیه السلام دست یابد و بدین ترتیب سهم خود را در ارتقاء دانش سیاسی و تحقق هرچه کامل تر آرمان مرجعیت علمی مکتب امام صادق علیه السلام ایفاء‌ نماید. در این راستا، همکاری تمام اساتید،‌ دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران متخصص و متعهد را خواهان هستیم.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه دانش سیاسی