دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

Journal of Islamic Political Thoughپوستر دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

دو فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام به زبان انگلیسی توسط دانشگاه امام صادق (ع) منتشر می شود.مقالات پذیرش شده در دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام