دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

Two Quarterly Scientific Pseudo-research Journal of Quranic Studiesپوستر دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

مجله «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – دانشکده علوم قرآنی قم در نظر دارد ۲ شماره اولیه منتشر و به کمیته علمی ارزیابی ارسال نماید و مستند به تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه: اعتبار رتبه علمی نشریه شامل شماره های ارزیابی شده و شمارگان بعد از آن می شود؛ بنابراین، مقاله های ارسالی در دو شماره ارزیابی نیز از تمامی امتیازات علمی پژوهشی بهره مند می شوند.

کلان محورهای فراخوان مقاله نشریه «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» به شرح ذیل می باشد:

  • بررسی شبهات مربوط به سیره نبی اکرم (ص)
  • بررسی شبهات اعتقادی در زمینه توحید، معاد و ...
  • بررسی شبهات مربوط به عصمت انبیاء
  • بررسی شبهات مربوط به مصادر قرآن، وحی و ...
  • بررسی شبهات و دیدگاههای مستشرقین درباره مباحث قرآنی
  • بررسی شبهات تاریخی قرآن
  • بررسی شبهات فقهی قرآن
  • بررسی شبهات مطرح شده در دایره المعارف لیدن و دایره المعارف اسلام