دوفصلنامه مطالعات دین پژوهی

دوفصلنامه مطالعات دین پژوهی

Studies Religious
 نشریه «مطالعات دین پژوهی» در تاریخ ۱۳۹۵.۹.۱ به شماره ثبت ۷۸۷۴۱ از وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. 

کلیه مقالات در این نشریه با رویکرد اسلامی و به قلم دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی منتشر می گردد.

این نشریه در پی آن است که اندیشه­ های علمی دانش­ پژوهان و فرهیختگان را در حوزه معارف و مطالعات دینی منتشر نماید و به نشر مؤلفه ها و بنیان های فکری دین مبین اسلام بپردارد.