نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

Journal of Cultural Leadership Studiesپوستر نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و پژوهشی، مقالات علمی- پژوهشی در رشته برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، مدیریت دولتی، رفتارسازمانی، مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مباحث فرهنگی و مسائل فرهنگی، فرهنگ سازمانی، رهبری در مدیریت ، رهبری در مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های فرهنگی، مدیریت تحول سازمانی، رشته های علوم اجتماعی با گرایشهای فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های فرهنگی، رهبری و مدیریت فرهنگی) منتشر می گردد.