مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

Journal of Mashhad Medical Councilپوستر مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) به صورت فصلنامه توسط سازمان نظام پزشکی مشهد منتشر می‌شود. این مجله، به منظور بهبود جایگاه حقوقی، صنفی و اجتماعی جامعه پزشکی و در راستای آموزش مطالب کاربردی مرتبط با علوم پزشکی مقالات علمی‌- ترویجی و خبری، را منتشر می‌کند.

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد توسط هیئت تحریریه خبره‌ای از محققان برجسته پزشکی داوری و ویرایش می‌شود و بررسی مقالات از زمان تحویل تا تصمیم نهایی سردبیر به طور متوسط ۸ هفته به طول می انجامد.

این فصلنامه پذیرای مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی در زمینه جایگاه صنفی جامعه پزشکی، اطلاع رسانی مسائل حقوقی و کیفری در حرفه پزشکی، بررسی مشکلات حرفه ای و آموزشی جامعه پزشکی، ارتقا اخلاق حرفه ای جامعه پزشکی، آموزش تازه های پزشکی و ارتقا شیوه های مطب داری، است.