فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

Cultural - Social Studies of Khorasanپوستر فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ با عنوان فصلنامه فرهنگ خراسان جنوبی آغاز به کار نمود. و از سال ۱۳۹۰ تاکنون با عنوان فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان با هدف فراهم نمودن زمینه ­ی مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی – اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) منتشر می شود. براساس این هدف، تحقیق پیرامون عناصر مادی و معنوی و دستاوردهای تمدنی همچنین مطالعات اجتماعی با رویکرد فرهنگی در خراسان مورد تاکید است. لذا مقالاتی قابل پذیرش است که مطابق شرایط فوق باشد.

به استناد نامه ی شماره ۱۳۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه "مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان" حائز درجه ی علمی - ترویجی گردیده است. پروانه انتشار این مجله به شماره ۹۲/۷۲۶۰ مورخ ۹۲/۳/۲۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است

نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال ۱۳۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" (خوب) گردید.
تمامی مقالات ارسالی به سامانه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار همیاب بررسی خواهد شد.
نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.