پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

Journal of Social and Economic Historyپوستر پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

بخش تاریخ اجتماعی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پس از انتشار دو نشریه علمی-پژوهشی، با همکاری انجمن ایرانی تاریخ‌ دوفصلنامه علمی پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی را (با شماره مجوز ۷۷۶۶۰/۳به تاریخ ۹۱.۴.۱۰) با اهداف زیر منتشر می‌کند:

۱- کوشش و تشریک مساعی در جهت تاسیس دانش تاریخ اقتصادی و اجتماعی در ایران

۲- تلاش در جهت ایجاد حوزه‌ های پژوهشی ویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی در ایران

۳- همگرایی بین مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران

بر این اساس، نشریه از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت مینماید تا مقالات پژوهشی خود را در  کلیه وجوه اجتماعی و اقتصادی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر به دفتر نشریه ارسال فرمایند:

- ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی درباره تاریخ اجتماعی‌: آداب و رسوم؛ تاریخچه تاریخ اجتماعی؛ بحث‌های نظری و دیدگاه‌ها در حوزه تاریخ اجتماعی؛ طبقات اجتماعی؛ معماری و اماکن‌؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ امور و خدمات اداری و شهری و نهادها ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی و ‌دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.

- ترویج و توسعه دانش و یافته‌های پژوهشی درباره تاریخ اقتصادی: تاریخچه تاریخ اقتصادی؛ مباحث نظری؛ روش‌شناسی؛ تاریخ اقتصاد شهری؛ روستایی و شبانی؛ اقتصاد بازار و بازرگانی؛ نهادی اقتصادی؛ تغییر و تحولات اقتصادی ایران؛ اندیشه اقتصادی و دیگر زمینه‌های مربوط.

 این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹، حائز رتبه "ب"  علمی است.

 ب. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸(ماده ۶) سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

  ۱. عنوان نشریه، "مجله علمی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی" است.

  ۲. حوزه تخصصی مجله تاریخ اقتصادی و تاریخ اجتماعی است.

  ۳. در این نشریه علمی،پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله(پزوهشی، ترویجی، مروری، و موارد دیگر) در صفحه اول هر مقاله درج می شود(ماده۲، بند۶ آیین نامه).