دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه

دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه

Shiite heritageپوستر دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه

نشریه کتیبه با هدف ارائه مقالات علمی به دور از قوانین دست و پا گیر بعضی مجلات کار خود را آغاز میکند. باید گفت در این نشریه پیش و بیش از آنکه به ظاهر مقاله وتعداد کلمات آن توجه شود به مطالبی که در آن مقاله اشاره شده توجه میشود.

دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه به زبان فارسی و به صورت چاپی در حوزه های تاریخ و فرهنگ شیعه مقاله می پذیرد.

- مقاله پیش از این در جایی دیگر چاپ نشده و همزمان به نشریه ها و یا همایشهای دیگر فرستاده نشده باشد.
- در نگارش مقاله دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رعایت شود.