دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی

دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی

Military science studies
دوفصلنامه علمی "پژوهش های علوم نظامی" از  بهار سال ۱۳۹۹، در دانشکده علوم پایه جهادی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید، هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام و نیز دانشگاه عالی دفاع ملی، راه‌اندازی و منتشر گردید. اساتید و پژوهشگران می‌توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.  مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ خواهد رسید.