دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی

دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی

Military science studiesپوستر دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی

دوفصلنامه علمی "پژوهش های علوم نظامی" از  بهار سال ۱۳۹۹، در دانشکده علوم پایه جهادی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام و با همکاری و حمایت علمی اساتید، هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌های افسری و تربیت پاسداری و جامع امام حسین علیه‌السلام و نیز دانشگاه عالی دفاع ملی، راه‌اندازی و منتشر گردید. اساتید و پژوهشگران می‌توانند ضمن ثبت نام در سایت، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.  مقالات ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ خواهد رسید.