دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم

دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم

Sports science and Bottle Abilityپوستر دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم

دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام منتشر می شود.

ماموریت این نشریه انتشار مقالاتی است که در حیطه ورزش نظامیان مشتمل بر: «فیزیولوژی ورزشی»، «مدیریت ورزشی»، «رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی»، «آسیب شناسی و حرکات اصلاحی» و سایر زمینه های مرتبط با ورزش نیروهای مسلح که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد.

* نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.