فصلنامه پژوهش های سیاسی

فصلنامه پژوهش های سیاسی

Political researchپوستر فصلنامه پژوهش های سیاسی

 فصلنامه پژوهش‌های سیاسی دانشگاه اصفهان یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس است که در راستای کاربردی کردن علوم سیاسی در ایران منتشر می‌شود. این مجله به صورت دسترسی آزاد (رایگان) منتشر می‌شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌کند. تمام هزینه‌های وابسته به تدوین، ویراستاری، صفحه‌آرایی، تهیه و انتشار مقالات از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان تامین می‌شود. با توجه به امکان دسترسی آزاد و همچنین حمایت از محیط زیست این مجله صرفا به صورت الکترونیکی و چهار بار در سال به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مقالات به دو زبان فارسی و چکیده انگلیسی پذیرفته می‌شوند