مجله حقوق بشر

مجله حقوق بشر

Human Rights
مجله حقوق بشر یک نشریه فارسی زبان است که توسط دانشگاه آزاد  اسلامی واحد نجف آباد منتشر می شود.

این نشریه به صورت فصلنامه و در حوزه حقوق ، فرهنگ و روابط اجتماعی مقاله می پذیرد.