دوفصلنامه آینده پژوهی ایران

دوفصلنامه آینده پژوهی ایران

Semiannual Journal of Iran Futures Studiesپوستر دوفصلنامه آینده پژوهی ایران

 

نشریه آینده پژوهی ابران به صورت دو فصلنامه و با صاحب امتیازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) منتشر می‌شود. این نشریه پس از اخذ مجوز، در فروردین ۱۳۹۸ موفق به اخذ درجه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم گردید. این نشریه به انتشار مقالات در زمینه آینده پژوهی می پردازد.

آینده پژوهی را مطالعه نظام­یافته و روشمند «آینده­ها» تعریف کرده­اند؛ آینده­های ممکن، محتمل و مطلوب. هدف از این مطالعه آن است که از بین هزاران هزار آینده ممکن، آینده­های محتمل شناسایی، و از میان آنها آینده مرجح و مطلوب انتخاب و برای ساختن آن اقدام شود. بر این اساس آینده­پژوهی دو شاخه دارد نظری و عملی. درشاخه نظری آن عمدتا به مطالعات نظری درباره­ی آینده­ها پرداخته می­شود. اما در شاخه عملی آن که به آینده­نگاری معروف است با اتکا بر یافته­های نظری برای آینده­سازی تلاش می­شود. در شاخه نظری آینده­پژوهان سعی در تبیین و توضیح نظری آینده­ها و عوامل تاثیرگذار برآنها دارند. اما در شاخه عملی به راهبردپردازی، سیاستگذاری، ارایه نقشه راه، ترسیم چشم­انداز و تدوین سناریوها با هدف تاثیرگذاری برآینده و ساختن آینده مطلوب می­پردازند.

 آینده­پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشته­ای و به تعبیری دیگر فرارشته­ای، سطوح مختلفی ( فردی، سازمانی، محلی، منطقه­ای، ملی، بین­المللی) دارد و و احد مطالعه آن از فرد تا نظام بین­المللی را در بر می­گیرد. از سوی دیگر قلمرو موضوعی آن نیز بسیار متنوع و متکثر است. علم و فناوری، صنعت، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست و... همه و همه هرگاه بنا باشد درباره آینده آنها پژوهش و مطالعه شود در قلمرو موضوعی آینده­پژوهی قرار می­گیرند. بر این اساس این حوزه دانشی و مطالعات گستره وسیعی را در بر می­گیرد و در آن رشته­های مختلف با هم پیوند می­خورند و با یکدیگر ارتباط پیدا می­کنند.

هدف از انتشار این نشریه کمک به تولید، ترویج، و گسترش دانش آینده پژوهی است و می کوشد زمینه و فرصتی را برای انتشار پژوهش ها و مطالعات این حوزه دانشی فراهم سازد.