فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

Iranian Political Sociology Journalپوستر فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران، به عنوان یکی از مراجع علمی پیشتاز میان رشته ای اجتماع و سیاست، با انتشار فصلنامه «جامعه شناسی سیاسی ایران» تلاش دارد اهداف ذیل را تحقق بخشد:

۱. زمینه سازی برای تولید نظریه های علمی و کلان؛

۲. تبیین مرزها، مبانی و کاربرد میان رشته ی جامعه شناسی سیاسی ایران و توسعه و ترویج بنیادی آن؛

۳. شناسایی، تعیین، تحلیل و تبیین مسایل جامعه شناسی سیاسی ایران؛

۴. استقبال از بومی گرایی مبتنی بر اصول اسلامی و مساله های جامعه ایران در حل مساله های جامعه شناسی سیاسی ایران؛

۵. ورود به عرصه جامعه شناسی سیاسی کاربردی با استقبال از نظریه های عملی؛

۶. تقویت رویکردهای بین رشته ای در علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی؛

۷. استقبال از پرسش های جدید، آینده نگرانه و روش های تحلیلی نو.