فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

Cultural- social studies of Olympicپوستر فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

استراتژی کمیته ملی المپیک در دوره جدید دمیدن روح فرهنگ در ورزش قهرمانی ایران‌زمین می‌باشد. بدین منظور با همکاری اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های ورزش، فرهنگ و جامعه‌شناسی نشریه‌‌ای علمی و میان‌رشته‌ای در خصوص ابعاد گوناگون فرهنگی و جامعه‌شناختی ورزش قهرمانی منتشر می‌گردد. 

از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران دعوت می‌شود آثار علمی مرتبط با محورهای زیر را برای بررسی و انتشار در فصلنامه  ارسال فرمایند.

ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی
ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار
ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی
ورزش قهرمانی و توسعه شهری
ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری
ورزش قهرمانی و کارآفرینی
ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی
ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی
ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی
ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل
ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق
ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی
ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی
ورزش قهرمانی و مهاجرت
ورزش قهرمانی و انسجام ملی
ورزش قهرمانی و زنان
 ورزش قهرمانی و مدیریت

 ورزش قهرمانی و رسانه