فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی

فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی

Journal of landscape urban and rural studies
فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی توسط دانشگاه زنجان منتشر می شود.

اصولا هدف از تاسیس این مجله، فراهم نمودن زمینه چاپ و انتشار یافته­ های علمی و پژوهشی همکاران عضو هیات ­علمی، دانشجویان ­تحصیلات ­تکمیلی  و سایر صاحب­ نظران ­و اندیشمندان حوزه ­های علوم ­جغرافیایی، آمایش ­سرزمین، اقتصاد، علوم اجتماعی، جامعه ­شناسی، توسعه ­منطقه­ ای،جغرافیایی سیاسی، سایر رشته ‌های وابسته به علوم جغرافیایی شهری و روستایی است، انتظار دارد شخصیت ­های علمی که در زمینه ‌های مرتبط با حوزه فعالیت این مجله پژوهش می­ نمایند، با چاپ و انتشار یافته ­های علمی- پژوهشی حاصل از تحقیقات بنیادی یا یافته ­های تحلیلی و کاربردی حاصل از پژوهش ­های میدانی ­شان را به دفتر این مجله ارایه نموده تا با انتشار آنها، از سویی زمینه مبادله علمی و کمک به گسترش مرزهای علم و دانش و از سوی دیگر امکان بهره­ برداری از این یافته ­ها برای برنامه ­ریزان و سیاستگذاران و مدیران ­اجرایی فراهم گردد.