فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی

فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی

Journal of Economic Geography Researchپوستر فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی

فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی با نام قبلی (فصلنامه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی )توسط دانشگاه زنجان منتشر می شود.

حوزه‌های پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی از قبیل: مکان یابی فعالیت‌های اقتصادی، مطالعه جغرافیای مکان‌ها، شبکه‌ها و جریان‌های اقتصادی، مطالعه جغرافیای نابرابری، مطالعه شکل‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اثرات آن در جوامع انسانی، اقتصاد حمل و نقل شهری و روستایی، سایر موضوعات مرتبط