دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی

دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی

Journal of Iranian Languages Linguisticsپوستر دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی

دوفصلنامه «زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی» دانشگاه شیراز بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازه زمانی بهار و تابستان ۱۳۹۵ نخستین شماره خود را منتشر کرد. این دوفصلنامه پس از انتشار شماره دوم خود، وارد مسیر اخذ درجه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و به استناد نامه مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور وزارت نامبرده به شماره ‏‏۳۱۱۵۷۰/‏۱۸/‏‏۳‏/‏ مورخ ‏‏۰۷/‏۱۲/‏‏‏۱۳۹۷ اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرد. این نشریه با دسترسی آزاد در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و داوری آثار دریافتی به صورت دو سو ناشناس انجام می‌شود.