فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

Journal of Sustainable Urban and Regional Development Studiesپوستر فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

نشریه علمی" مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای به صورت فصلنامه منتشر میگردد.

پروانه انتشار فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره ۸۲۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صادر شده است.

با توجه به میان رشته ای بودن موضوع توسعه پایدار شهری و منطقه ای با علوم جغرافیایی (برنامه ریزی شهری و روستایی)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست شهری، آمایش سرزمین، علوم اجتماعی،شهرسازی، مدیریت و اقتصاد هدف از راه اندازی نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای فراهم سازی بستری مناسب برای استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های گوناگون جهت انجام پژوهش های کاربردی در حوزه توسعه پایدار شهری و منطقه ای در همه سطوح برنامه ریزی است.

توسعه پایدار در بخش های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی خود همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، زیربنایی ، کالبدی و نهادی-مدیریتی را در بر می گیرد. از این رو، این نشریه در محورهای پیشنهادی زیر پذیرای دریافت مقالات پژوهشی است:

آمایش سرزمین
برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری و منطقه ای
برنامه ریزی گردشگری پایدار شهری و منطقه ای
محیط زیست و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
اقتصاد سیاسی و توسعه شهری و منطقه ای
حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
نظریه های جدید در آمایش شهری و منطقه ای
پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
شاخص های توسعه پایدار شهری و منطقه ای
توسعه پایدار شهری و منطقه ای و پراکنش سکونتگاه های انسانی
حمل و نقل پایدار شهری و منطقه ای
انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری و منطقه ای
مدل سازی توسعه پایدار شهری و منطقه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
تشخیص موانع توسعه پایدار شهری و منطقه ای در ایران
توسعه پایدار منطقه ای در مجتمع های زیستی
مشارکت مردمی و توسعه پایدار شهری و منطقه ای

و...