دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

Journal of Applied Health Studied in Sport Physiologyپوستر دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

این مجله با دریافت پروانه انتشار با شماره ثبت ۹۳/۱۱۰۸۸ در مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را با انتشار اولین شماره (پاییز و زمستان ۱۳۹۳) در هر دو قالب چاپی و الکترونیک با عنوان "مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی" و توالی انتشار دوفصلنامه آغاز نمود. این مجله در ادامه فعالیت خود، بعد از شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۴ با مجوز شماره ۷۳۴۰۶ سامانه جامع رسانه های کشور، به این عنوان"مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش" تغییر نام یافت و فقط به صورت الکترونیکی منتشر می شود و در بانک‌های اطلاعاتی ذیل نمایه شده است.