پژوهشنامه حلال

پژوهشنامه حلال

Journal Of Halal Researchپوستر پژوهشنامه حلال

نشریه پژوهشنامه حلال، در پائیز سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی و ترویج گسترش دانش با معیار های سلامت، حلال، طیب و طاهر به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله متعلق به مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و مقالات آن رایگان می باشد. اعضای هیئت تحریریه از همه ی نویسندگان دعوت به عمل می آورند تا مقاله ی خود را که مرتبط با معیار های حلال است برای نشریه پژوهشنامه حلال ارسال نمایند.

زمینه موضوعی نشریه:

مذهب، اخلاق و علوم اجتماعی                              
حلال طیب و طاهر درفقه و شریعت - حلال در ادیان و مذاهب – اخلاق- اخلاق پزشکی - سلامت اجتماعی - سلامت روابط انسانی - حلال و سلامت اجتماعی

سلامت
حلال و سلامتی - ایمنی مواد غذایی- بهداشت و سلامت انسان- بهداشت دارو- حلال و سلامت روان  

اقتصاد
اقتصاد غذا- اقتصاد دارو- اقتصاد سلامت – اقتصاد گردشگری –اقتصاد حلال

 آنالیز
آنالیز غذا – آنالیز دارو – آنالیز مواد آلاینده- آنالیز تقلبات و منشایابی- شناسایی و کنترل عناصر و اجزا مواد و محصولات -کنترل حلیت مواد و فرآورده ها