دوفصلنامه صلح پژوهی ادیان

دوفصلنامه صلح پژوهی ادیان

Peace Studies of Religionsپوستر دوفصلنامه صلح پژوهی ادیان

دوفصلنامه صلح پژوهی ادیان توسط موسسه بین المللی صلح و ادیان قم به ۵ زبان فارسی،انگلیسی،عربی،فرانسه و آلمانی منتشر می شود.

این مجله در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

·        گفتگوی ادیان/میان رشته ای/صلح پژوهی/جامعه شناسی/علوم سیاسی/ ارتباطات میان دینی و میان فردی