مجله اقتصاد تطبیقی

مجله اقتصاد تطبیقی

Adaptive economyپوستر مجله اقتصاد تطبیقی

براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 138228/18/3/  به تاریخ10/6/93 نشریه اقتصاد تطبیقی از شماره بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی -ترویجی است.

نشریه اقتصاد تطبیقی درصدد است تا زمینه ای برای تضارب آراء و نظریه ها در هر دو حوزه اقتصاد متعارف (جریان اصلی علم اقتصاد) و اقتصاد غیر متعارف  فراهم آورد. این نشریه، به منظور واکاوی نقاط  قوت و ضعف ادبیات موجود،  و گسترش مرزهای دانش درهر دو حوزه یادشده، به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محورهای زیر اهتمام دارد:

بررسی های تطبیقی و مقایسه ای درهمه وجوه و زمینه های اقتصادی (از جمله اقتصاد اسلامی)؛
بررسی های انتقادی و چالش برانگیز در نظریه ها و کاربرد آن ها و انواع روش های تحلیل کمی وغیر کمی؛
مطالعات میان رشته ای مرتبط با اقتصاد.

بدیهی است که مقالات ارسالی باید روش‌مند و دارای استانداردهای مقالات علمی – پژوهشی نیز باشند.