فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر

Sociology of Culture and Artپوستر فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر

قصد و مشی اصلی فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر تحلیل و تفسیر مسایل، پدیدارها و نمودگارهای فرهنگی و هنری به شیوه ای علمی و با اتکا به مطالعات تجربی است. این نشریه ضمن پایبندی کامل به معیارها و چارچوبهای علمی اولویت ارزیابی و انتشار را مقالاتی خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه مزبور برخوردار باشند. پرواضح است که فرهنگ و هنر حوزه میان رشته ای است که تلاشهای جامعه شناسان، انسان شناسان، محققان توسعه، اصحاب مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و دیگر رشته های مشابه را پوشش می دهد. فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر، که براساس مجوز شماره ۸۶۰۱۴ در تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار گرفته است، در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود. مقالات مجله از شماره اول (زمستان ۱۳۹۸ ) دارای شناسه DOI هستند. همچنین تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه آن به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود ۲۰ درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مولفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می پذیرد. و نکتخ آخر این که فرم تعارض منافع نویسنده با مهر و امضا نویسنده ی مسئول باید پیوست مقاله باشد.

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر بر اساس موافقتنامه شماره ۰۰۷-۵۴۰۰، تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۰، با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران منتشر می شود.