دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

Biannual Journal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principlesپوستر دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

فصلنامه «مطالعات فقه و اصول» با رویکرد پژوهشی و در راستای گسترش دانش و ایجاد زمینه پژوهش اصیل پژوهشگران و متخصصین رشته های فقه و اصول، حقوق و الهیات در زمینه های گوناگون دانش و کاربست فقه و اصول اسلامی با تاکید بر مطالعات جدید اسلامی، بررسی تطبیقی و علمی مسائل فقهی- حقوقی و اصولی و اهتمام به مسائل مستحدث و مبتلا به در جوامع اسلامی معاصر بنیان نهاده شده است.