دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

Journal of agricultural biotechnologyپوستر دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.
 مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی