فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

Electronic and cyber defenseپوستر فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

مجله پدافند الکترونیکی و سایبری توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی در حوزه پدافند غیر عامل مقاله می پذیرد.
 مقالات پذیرش شده در فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری