فصلنامه دانش شهرسازی

فصلنامه دانش شهرسازی

Urban Planning Knowledgeپوستر فصلنامه دانش شهرسازی

فصلنامه «دانش شهرسازی» بر اساس مجوز شماره ۳.۱۸.۸۷۵۵۵ مورخه ۱۳۹۶.۰۴.۲۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتشار و از شماره بهار ۱۳۹۷ با رای کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ  اعتبار علمی شده است. همچنین پروانه انتشار مجله «دانش شهرسازی» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره ۸۵۱۲۹ مورخ۱۳۹۸.۰۲.۰۲ صادر شده است.

 چشم انداز مجله دانش شهرسازی:

 " مجله دانش شهرسازی، مرجع علمی معتبر پژوهشگران در حوزه نظری شهرسازی"

 اهداف مجله دانش شهرسازی:

 - بومی سازی دانش نظری شهرسازی با مختصات جامعه شهری ایرانی 

- جریان سازی علمی شهرسازی دانش بنیان مبتنی بر نظریه ها و اندیشه های بومی

- بسط نظریه پردازی در شهرسازی با تاکید بر انتشار اندیشه های بدیع و نظری

- تلاش برای هم افزایی دانش شهرسازی با سایر علوم مرتبط بخصوص آینده پژوهی، جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت