پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

Journal of Comparative Studies of Jurisprudential Religionsپوستر پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی از مقاله‌های تحقیقی از نوع تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌های زیر پرداخته شده باشد:

تخصصی فقه و اجتهاد،
مبانی و اصول استنباط،
مبانی رجالی و حدیث‌شناسی،
تاریخ تطور مکاتب و مناهج اجتهادی،
روش‌ها و اصول استنباط،
افکار و اندیشه‌های اجتهادی فقهای بزرگ مذاهب فقهی
و سایر موضوعات مرتبط.