فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

Journal of administrative studies and researchesپوستر فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش: مسایل نظام اداری،ثبت تجارب سازمانی، مدیریت دولتی، فرهنگ سازمانی و...