فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

Journal of administrative studies and researches
فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود.

 حوزه های تحت پوشش: مسایل نظام اداری، مدیریت دولتی، فرهنگ سازمانی و...

فراخوان:

معاونت پژوهشی مرکز در راستای مدیریت شبکه های علمی در جهت تولید و انتقال دانش در حوزه نظام اداری و اداره امور عمومی و با درک اهمیت  مدیریت دانش و ثبت و حفظ تجارب فردی و سازمانی، در نظر دارد، شماره دهم فصلنامه تخصصی «مطالعات و پژوهش های اداری» را به موضوع «مستندسازی تجارب (روش­ها، الگوها وابزارها)» اختصاص دهد. بنابراین از نویسندگان و مولفان گرامی دعوت می شود مقالات خود را با محوریت مستندسازی تجارب فردی و سازمانی، شامل: روش­ها، الگوها، ابزارها، معرفی نمونه­ های موفق و ... را، از طریق پست الکترونیک به نشانی (smtc.research@gmail.com) تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۳۰ ارسال نمایند.