فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف

فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف

Raf quarterly scientific journal of Architecture, restoration and urnanismپوستر فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف

نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف نشریه علمی است که از تابستان ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده است. این نشریه مقاله‌های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش‌شناسی و کاربردی را در حوزه‌های مختلف معماری، مرمت و شهرسازی با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات، پس از طی فرایند داوری منتشر می‌کند.