پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسیپوستر پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
سردبیر:حسین وزیری مقدم
دکترعلی صیرفیان
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زمین شناسی
سازمان همکار