دوفصلنامه علوم سبزی ها

دوفصلنامه علوم سبزی ها

Journal of Vegetables Sciencesپوستر دوفصلنامه علوم سبزی ها

     دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها" بر اساس نامه شماره ۳/۱۸/۲۵۰۷۲ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۸ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

لازم به توضیح است بدلیل توقف انتشار نشریه در سال های ۹۶ و ۹۷، کلیه مقالات پذیرفته شده برای انتشار از این تاریخ به بعد در شماره های مربوط به سال ۱۳۹۸ و بعد از آن به چاپ می رسند.

حوزه پذیرش مقالات:

·        علوم کشاورزی، باغبانی، فیزیولوژی، آفات و بیماری ها، آب و خاک، اقتصاد، ژنتیک در ارتباط با گیاهان سبزی