فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت

فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت

Behavioral studies in managementپوستر فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت

بر اساس مصوبه "نوزدهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبارات نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ با فعالسازی نشریه "مطالعات رفتاری در مدیریت" موافقت گردیده است.

این فصلنامه با رویکرد علمی – پژوهشی و در راستای توسعه دانش مطالعات رفتاری در مدیریت و ارائه راه حل برای حل مسائل مدیریتی منتشر می‌شود. و مقالات پژوهشی۱ و مروری – تحلیلی ۲ در حوزه مطالعات رفتاری پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه و سردبیر، به چاپ می‌رسد.

نظر به اینکه این مجله از چاپ مقالات با موضوعات مرتبط۳ و همچنین مقالاتی که با ساختارهای تعریف شده در این راهنما تطابق داشته باشد، استقبال می‌کند، از پذیرش مقالات خارج از  محورهای موضوعی ذکر شده معذور است و به ایمیل نویسنده عودت خواهد شد.