دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

French Language and translation researchپوستر دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه

هدف عمده دو فصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حوزه های مرتبط با نشریه می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های زیر به انتشار مقالات اصیل پژوهشی به زبان فارسی اقدام می نماید: ترجمه شناسی فرانسه ، آموزش زبان فرانسه ،  ادبیات فرانسه .