مجله مشاوره مدرسه

مجله مشاوره مدرسه

Journal of School Counselingپوستر مجله مشاوره مدرسه

فصلنامه مشاوره مدرسه در نظر دارد یافته‌های نوین و نتایج پژوهش‌های اصیل و دستاوردهای علمی را در قالب مقالات علمی - پژوهشی متخصصان و محققان در رشته مشاوره، روان‌شناسی و... را در اختیار متخصصان و فعالان بخش تعلیم و تربیت قرار دهد تا گامی در راستای کاربردی نمودن نتایج یافته‌های پژوهشی با هدف ارتقای اثربخشی مشاوره مدرسه بردارد. مخاطبان این فصلنامه طیف وسیعی از تمامی فعالان حوزه مشاوره، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت، و دانش‌آموزان و تمامی دانشجویان را در بر می‌گیرد.

« فصلنامه مشاوره مدرسه» با هدف انتشار یافته‌های علمی جدید، به چالش کشیدن نظریه‌ها، شناساندن راهکارها و روش‌های جدید، تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله‌های علمی پژوهشی در زمینه مشاوره مدرسه را چاپ می‌کند.

این فصلنامه با همکاری انجمن مشاوره ایران چاپ می‌گردد.

محورهای فصلنامه:

·        نقد و نظریه پردازی در مشاوره مدرسه

·        جایگاه حرفه‌ای مشاوران مدارس و اثربخشی خدمات آنان

·        کارکردها، نقش‌ها و وظایف مشاوران مدارس

·        نظریه‌های مشاوره: کاربست نظریه‌ها و الگوهای مشاوره در مدرسه

·        آموزش و برنامه‌های تربیت مشاوران مدارس

·        مطالعات تطبیقی در مشاوره مدرسه

·        اجرای موثر برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه در دوره تحصیلی: چالش‌ها و فرصت‌ها

·        مشاوران، تعامل خانواده و مدرسه

·        رشد، هدایت و موفقیت تحصیلی – شغلی

·        نقش مشاوران مدرسه در  پیشگیری و توانمندسازی

·        مشاوره گروهی در مدارس: فرصت‌ها و چالش‌ها

·        مشاوران مدارس: منابع حمایتی و اجتماعی (سازمان‌ها) در توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره

·        نقش مشاوران در رشد شخصی، اجتماعی، معنوی و ارتقای سلامت‌روان

·        مشاوران مدارس، مداخله در بحران، رفتارهای پرخطر و آسیب‌های نوپدید

·        کاربست آزمون‌ها در مشاوره مدرسه

·        خدمات مشاوره مدرسه، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و خانواده آن‌ها

·        خدمات مشورتی در مدرسه