دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان

دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان

Bi-Quarterly Journal of Studies and Psychological News in Adolescent and Young
دوفصلنامه مطالعات و تازه‌های روانشناختی نوجوان و جوان یک نشریه علمی، پژوهشی، و کاربردی در قلمروهای تحولی، بالینی، پرورشی و اجتماعی در حوزه نوجوان و جوان  است که از سال ۱۳۹۹ توسط انجمن ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده با اهدف‌ و انگیزه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی حوزه نوجوان و جوان راه  اندازی شده است.

این مجله تلاش دارد برای ارتقاء علمی تلاش نماید که سبک ارائه نوشته ها در قالب گزارش فرآیند یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروزی را مورد تاکید مولفان مقالات قرار دهد. همچنین در قالب بررسی‌های فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورت‌بندی‌های مفهومی نوین و در قالب برگردان‌های ناب آثار مولفان نامی و یا مربوط به تحلیل این نوع آثار باشد. یکی دیگر از مزایای مجله یکسان‌سازی اصطلاحات و کاربرد صحیح‌ترین کتابت تلفظ اسامی خارجی است و منابع و مآخذ، جدول‌ها، نمودارها، نمایاننده‌ها براساس راهنمای معیارهای جدید ارائه مقاله‌های علمی، که مجموعه‌ای از آنها توسطAPA  تدوین می گردد .