پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


پوستر پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
سردبیر:سیدفضل‌الله موسوی
صادق آیینه وند
نام اختصاری:پژوهشنامه انتقادی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار