نشریه مطالعات شهرسازی آپادانا

نشریه مطالعات شهرسازی آپادانا

Journal of Apadana Urban Studiesپوستر نشریه مطالعات شهرسازی آپادانا

نشریه مطالعات شهرسازی آپادانا، نشریه ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه ی دانش شهرسازی در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به منظور تقویت مبادله آخرین یافته های علمی ، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به صورت دوسویه ناشناس داوری می شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.