نشریه مطالعات مدیریت آپادانا

نشریه مطالعات مدیریت آپادانا

Journal of Apadana Management Studiesپوستر نشریه مطالعات مدیریت آپادانا

نشریه مطالعات مدیریت آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه مدیریت موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش: » مدیریت منابع انسانی
» رهبری و رفتار سازمانی
» مدیریت صنعتی
» مدیریت بازرگانی و بازاریابی
» مدیریت سیستم
» مدیریت فناوری و اطلاعات
» مدیریت مالی
» کارآفرینی
» مدیریت شهری
» حمل و نقل همگانی
» اقتصاد شهری
» اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی شهری
» زیرساخت های شهری
» حقوق و قوانین شهری
» جامعه شناسی شهری
» مدیریت منابع انسانی پیشرفته
» مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر
» مدیریت استراتژیک
» مدیریت بحران
» اخلاق مدیریت
» مدیریت تحقیق و توسعه
» مدیریت تحول
» مدیریت ورزشی